A.R.C.A.D.E.

Donate

A.R.C.A.D.E. no té cap filantrop, entitat o recolzament darrera que la mantinguin. S'aguanta gràcies a l'esforç dels seus socis i moltes vegades no arribem a fer tot el que volem, es per això que sempre estem oberts a qualsevol ajut (de qualsevol tipus). Per això hem decidit obrir un compte paypal de donacions destinades exclusivament al finançament de la associació. Gràcies a tots els que ens ajuden, d'una o altre forma.

A.R.C.A.D.E. no tienen ningún filántropo, entidad o apoyo detrás que la mantenga. Se aguanta grácias al esfuerzo de sus socios y muchas veces no llegamos a hacer todo lo que quisiéramos, es por eso que siempre estamos abiertos a cualquier ayuda (de cualquier tipo). Por esta razón hemos decidido abrir una cuenta paypal de donaciones destinadas exclusivamente a financiar la asociación y sus múltiples gastos. Gracias a todos los que nos ayudan, de una u otra forma."Els fins de l’associació són: Promoure la difusió, estudi, reconstrucció, millora, conservació i preservació del maquinari empleat en les primeres etapes de l’oci electrònic i digital anomenades comunament com a “maquines arcade” i/o “pinballs”, i altres maquines recreatives sense fins lucratius que formen part de la nostre herència cultural..."
(Estatus d' A.R.C.A.D.E., Article 2)

"Los fines de la asociación son: Promover la difusión, estudio, reconstrucción, mejora, conservación y preservación del hardware empleado en las primeras etapas del ocio electrónico y digital llamadas comúnmente como “maquinas arcade” y/o “pinballs”, y otras maquinas recreativas sin fines lucrativos que forman parte de nuestra herencia cultural..."
(trad. de los Estatutos de A.R.C.A.D.E., Articulo 2)

"The aims of the association are: To promote the diffusion, study, reconstruction, improvement, conservation and preservation of the hardware used in the early stages of electronic and digital leisure, commonly called "arcade machines" and/or pinballs, and other non-profit recreational machines that are part of our cultural heritage... "
(trad. of A.R.C.A.D.E. Statutes, Article 2)

EL LOCAL / THE PLACE

A banda de les activitats externes que duem a terme, tenim un local en lloger amb:

A parte de las actividades externas que llevamos a cabo, tenemos un local en alquiler con:

Apart from the external activities that we carry out, we have a rented place with:

Fotos / Pictures

Clàssiques / Clásicas / Classics
Disposem d'un petit museu amb màquines clasiques de principi dels 80: pacman, space invaders... tots mobles originals españols!

Disponemos de un pequeño museo con máquinas clásicas de principio de los 80: Pacman, Space Invaders... ¡todos muebles originales españoles!

We have a small museum with classic machines from the early 80's: Pacman, Space Invaders ... all original Spanish arcades!
Genèriques / Genéricas / Generics
El nucli del local, l'ADN de l'arcade espanyol, podem gaudir d'un ampli ventall de màquines genèriques amb els jocs que omplien les sales dels noranta.

El núcleo del local, el ADN del arcade español, podemos disfrutar de un amplio abanico de máquinas genéricas con los juegos que llenaban las salas de los noventa.

Our nucleus, the Spanish arcade DNA, we can enjoy a wide range of generic machines with the games that filled the rooms of the nineties.
Originals / Originales / Originals
Màquines rares de veure a la seva época, Sega Megatech, Nba Jam, ManxTT DX, Milions... meravelles tecnològiques que no et pots perdre.

Máquinas raras de ver en su época, Sega Megatech, Nba Jam, Manx TT DX, Petacos... maravillas tecnológicas que no te puedes perder.

Rare machines to see in his time, Sega Megatech, Nba Jam, Manx TT DX, Pinballs ... technological marvels that you can not miss.

ÚLTIMES NOTÍCIES / LATEST NEWS

Si estàs interessat en els últims articles sobre la nostre activitat, dona una ullada al nostre blog. No tens res a perdre!

Si estás interesado en los últimos artículos sobre nuestra actividad, echa un vistazo a nuestro blog. No tienes nada que perder!

If you are interested in the latest articles about our activity, take a sneak peek at our blog. You have nothing to loose!

Mirar Blog / See blog
SANAHUJA’S MUSEUM VISIT

The most expected day finally arrived! On Saturday 25th of February, right in the middle of Carnival Celebration, we went deep into a unique museum stablished in Spain related to amusement machines (Arcade, Pinballs, Slot machines…). This museum, located on a main street in Terrassa (Barcelona) is Jaume Sanahuja’s private collection. Jaume Sanahuja is the […]

Read more
TEP 2016 Chronicle

We are back with a new chronicle of the Spanish Pinball Tournament, in this case edition nº 16; The TEP 2016. Inescapable appointment for any lover of the pinballs. As in the last 14 editions is celebrated in the beautiful town of Arnedo, on 30 and 31 June. This edition we have attended 3 partners […]

Read more
II A.R.C.A.D.E. TOURNAMENT – NEO-GEO CYBERSPORTS

Faithful to our competitive spirit, in A.R.C.A.D.E. We like to test the skill in arcade games. After our first tournament in Super Street Fighter 2: The new challengers; Played a sports tournament. So, on Saturday, July 2, members of our association and supporters of the retro arcade culture were cited for passionate elbow-to-elbow duels in […]

Read more
Local / Room m2
Socis / Socios / Members
Recreatives / Recreativas / Arcades

Contacta'ns / Contactanos / Contact us

I ens posarem en contacte amb tu ho més aviat possible / Y nos pondremos en contacto contigo lo más pronto posible / And we will get in touch as soon as possible.

Adreça / Dirección / Address
C/ Santa Eulalia, L1 METRO Hospitalet de Llobregat, SPAIN
Correu / Correo / Mail